Porovnání pásků

I. Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu Belici-pasky.com (prodávající).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré smluvní vztahy, které mezi účastníky e-shopu vzniknou se řídí právním řádem České republiky.

 

Prodávající:

 

Belici-pasky.com

EU Financial 2012 LLC

19958 Coastal Highway null

Lewes, Delaware

Spojené státy americké

 

Kupující - Zákazník, který uskuteční objednávku přes e-shop Belici-pasky.com. Zákazníkem může být jen nefiremní zákazník. Prodávající si vyhrazuje právo prodat zboží jen nefiremních zákazníkům, čili konečným spotřebitelům a nikdy ne firmám. Kupující to bere na vědomí a souhlasí s tím bez výhrad.

 

II. Objednávka a uzavření spotřebitelské smlouvy

 

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu (potvrzující mail) kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s mini vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Minimální výše objednávky v e-shopu je 150,- Kč.
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zákazník je povinen při objednávce kurýrem uvést jako dodací adresu právě tu adresu, na níž se bude nacházet v čase běžného doručování (8: 00-17: 00) a české telefonní číslo, na kterém bude v tomto čase zastižení, aby bylo zajištěno bezproblémové převzetí zásilky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.
Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci tohoto e-shopu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a nákupech.
Prodávajíci má právo kdykoliv objednávku zrušit bez udání důvodu.
Akce nejsou kombinovatelná s dalšími slevovými poukazy.
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 220,– Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny specializované společnosti k vy­máhání včetně všech nákladů s tím spojených. (§ 614 hovoří v odstavci 1 o tom, že "je-li prodávající podle dohody s kupujícím nebo podle povahy věci povinen dodat věc na místo určené kupujícím, kupující je povinen převzít věc při dodání. V ostatních případech je kupující povinen převzít věc při prodeji, nedohodne-li se s prodávajícím ji­nak."), (§ 544–545 říkají, že "Sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit...")
Kupující zároveň souhlasí s uvedením jeho jména, adresy a emailového kontaktu do seznamu neplatičů v případě neuhrazení náhrady škody. Na tuto náhradu škody má prodávající právní nárok a proto může byž tato náhrada škody vymáhána prostřednictvím externí organizace na vymáhání pohledávek. Kupující s tím souhlasí bez výhrad.

 

III. Expediční lhůty, platební podmínky a přepravné

 

Veškeré zboží bude expedováno do 1-2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy nebo připsání platby na účet v případě platby převodem nebo vkladem na účet prodávajícího. Zboží je distribuováno PPL kurýrem nebo Českou poštou. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího nebo příjmem platby v hotovosti.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Kupující je oprávněn v případě zvýšení ceny cenu přijmout nebo odmítnout.
Pro úhradu kupní ceny se sjednává:
a) platba na dobírku

Přepravné a balné:

- Česká republika

 

Při nákupu nad 1200,- Kč je DOPRAVA ZDARMA (kromě doručení Českou poštou jako balík na poštu)

 

Poštovné při nákupu do 1200 Kč:

PPL kurýr - 109,- Kč

Česká pošta - Balík do ruky - 69,- Kč

Česká pošta- Balík na poštu - 119,- Kč

 

Poštovné při nákupu do 1200 Kč:

PPL kurýr - 0,- Kč

Česká pošta - Balík do ruky - 0,- Kč

Česká pošta- Balík na poštu - 59,- Kč

 

Na Slovensko nezasielame!

 

IV. Reklamace

 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" našeho e-shopu a právním řádem platným v ČR.

"Reklamační řád" e-shopu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

V souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dní ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena:
kupující odešle e-mail na adresu prodávajícího o odstoupení od uzavřené smlouvy, se svým požadavkem a požadavkem na vrácení kupní ceny, spolu s číslem účtu, popř. adresou pro vrácení kupní ceny
zboží, které budete odesílat musí být v původním obalu, nesmí nést známky poškození, použití, musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu) a součástí zásilky musí být doklad o koupi. Zboží neposílejte na dobírku.
Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám kupní cena zboží bude vrácena složenkou nebo na číslo Vašeho účtu, a to do 10-ti dní ode dne obdržení zboží, nejpozději však do 30-ti dní ode dne obdržení odstoupení od smlouvy při splnění podmínky fyzického vrácení zboží.
V případě nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na adresu kupujícího.
Kupující není oprávněn odstoupit dle ust. § 53 odst. 7 od smluv:

a) na dodávku zboží, porušil–li kupující jejich originální obal

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

c) kupující není důvěryhodný


V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

VII. Odpovědnost za vady zboží - záruka

 

Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat návod na použití a těmito informacemi a pokyny se důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí, čímž ztratí nárok na uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Kupující při uplatnění práv z odpovědnosti za vady má:
a) jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti- není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy. Reklamace se nevztahuje na nedostatočný bělící efekt pásků, jelikož efekt záleží velice taky od genetických předpokladů.
c) jde-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy
d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného, poštovného, event. balného) uvedenou v katalogu našeho e-shopu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí ustanovením občanského, obchodního zákoníku v platném znění.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Používáním e-shopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po dobu neurčitou.

 

V Praze, 21.5.2011